ธีรการุณวงศ์ พัฒสุภา, สรรพ่อค้า พร้อมลักษณ์, หัตถโกศล ฉัตรภา, และ เลาหกุลจิตต์ ณัฎฐา. 2021. “ผลของความเข้มข้นเอนไซม์ฟลาโวไซม์และเวลาย่อยสลายต่อสมบัติทางเคมี – กายภาพ ของโปรตีน ไฮโดรไลเซทจากกากถั่วดาวอินคา”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 (2):69-79. https://doi.org/10.14456/paj.2021.23.