โพธิ์รัตน์โส ญ., บุตรศาสตร์ ส. และ ธรรมปัทม์ พ. (2021) “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทองปลอดกลูเตน”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 16(2), น. 221–227. doi: 10.14456/paj.2019.2.