สวัสดี บ. ., ภูทองหิน พ. . และ คุณาประถม ส. . (2021) “พิษเฉียบพลันของพาราควอทและไกลโฟเสทต่อระยะคัพภะของปลาหมอไทย (Anabas testudineus)”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 13(1), น. 70–78. doi: 10.14456/paj.2016.8.