พลแสน ก. ., วชิราภากร ฉ. ., วงศ์เณร จ. . และ แดนสีแก้ว ว. . (2021) “การใช้กากเอทานอลหมักยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะและกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในโคพื้นเมือง”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 13(1), น. 105–115. doi: 10.14456/paj.2016.12.