อิ่มใจ พ. ., แก่นจันทร จ. . และ ไชยรา อ. . (2021) “ประสิทธิภาพของสารละลายน้ำมันกานพลูในการสลบปลาดุกรัสเซีย”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), น. 217–224. doi: 10.14456/paj.2017.10.