จันทะบุตร เ. ., แก่นจันทร จ. ., สวัสดี บ. ., อิ่มใจ พ. . และ โทวรรณา ช. . (2021) “ความหนาแน่นที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลานิลในระบบน้้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), น. 225–230. doi: 10.14456/paj.2017.11.