วงศ์พรประทีป ส. ., ง่านวิสุทธิพันธ์ ธ. . และ สันทัดการ ก. . (2021) “การใช้ไบโอฟลอคอบแห้งในการผลิตอาหารปลานิล (Oreochromis niloticus)”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), น. 231–237. doi: 10.14456/paj.2017.12.