ประดับเพชรรัตน์ ป. ., อรุณศรีมรกต ส. ., ปิยะพงษ์ จ. . และ เจริญจิตร ก. . (2021) “การวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของหอยเชอรี่ในประเทศไทย”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), น. 247–257. doi: 10.14456/paj.2017.14.