ที่ดีอ., สุริยะพ. และ ศรีวรานันท์เ. (2021) “ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับนมคุณภาพสูงของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), น. 258-269. doi: 10.14456/paj.2017.15.