ศรีเกตุ โ. ., รอดคืน ส. . และ บุญศรีชนะ ธ. . (2021) “ผลของกากงาขี้ม้อนผงต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของ หมูยอระหว่างการเก็บรักษา”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), น. 270–284. doi: 10.14456/paj.2017.16.