ชัยวิชาช.-, ทองสุข ไ., เหง้าพันธ์ ธ. และ สืบศรีห. (2021) “ประสิทธิภาพของธาตุอาหารที่เคลือบบนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), น. 41-47. doi: 10.14456/paj.2021.5.