ชิณแสนธ., เชื้อกิตติศักดิ์ ร., จังพลป., ชนะชัย แ. และ ภักดีไทยช. (2021) “การศึกษาลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของอ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาวะให้น้ำและอาศัยน้ำฝน”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), น. 17-26. doi: 10.14456/paj.2021.2.