ชิณแสน ธ., เชื้อกิตติศักดิ์ ร., จังพล ป., ชนะชัย แ. และ ภักดีไทย ช. (2021) “การศึกษาลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของอ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาวะให้น้ำและอาศัยน้ำฝน”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), น. 17–26. doi: 10.14456/paj.2021.2.