จันทะบุตรเ., แก่นจันทร์จ., อิ่มใจพ., สวัสดีบ., พิมราชส., วรเสริมว. และ โทวรรณาช. (2021) “อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงกบนาในกระชังในช่วงฤดูหนาว”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), น. 75-79. doi: 10.14456/paj.2021.9.