นันทสารม., สิทธิสันติกุลเ. และ นันทะเสนว. (2021) “การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), น. 95-103. doi: 10.14456/paj.2021.12.