มณีอินทร์ป., รูปคมแ., หัสรังค์อ., เกณฑ์ขุนทดธ. และ อ่อนศรีก. (2021) “ผลของปริมาณน้ำต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของแตงโมอินทรีย์พันธุ์กินรีในโรงเรือน”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), น. 27-33. doi: 10.14456/paj.2021.3.