ชาลีเปลี่ยม ก., ทวีกุลไ. และ ปาลินทรฝ. (2021) “ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), น. 88-94. doi: 10.14456/paj.2021.11.