ญารักษา น., แก้วตา ช. ., มากดี ศ. . และ สาธุพันธ์ ธ. . (2021) “ประสิทธิภาพของน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดในการฆ่าเชื้อโรค ”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(2), น. 41–48. doi: 10.14456/paj.2021.19.