ธีรการุณวงศ์ พ., สรรพ่อค้า พ. ., หัตถโกศล ฉ. และ เลาหกุลจิตต์ ณ. (2021) “ผลของความเข้มข้นเอนไซม์ฟลาโวไซม์และเวลาย่อยสลายต่อสมบัติทางเคมี – กายภาพ ของโปรตีน ไฮโดรไลเซทจากกากถั่วดาวอินคา”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(2), น. 69–79. doi: 10.14456/paj.2021.23.