[1]
จันทร์คงจ. และ ช่วยชูหนูณ., “ศักยภาพการผลิต และผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดำเขาหลัก จังหวัดตรัง”, pajrmu, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 80-87, มิ.ย. 2021.