[1]
โพธิ์รัตน์โส ญ., บุตรศาสตร์ ส., และ ธรรมปัทม์ พ., “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทองปลอดกลูเตน”, pajrmu, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 221–227, ม.ค. 2021.