[1]
จันทร์ฉาย ณ. ., “สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์โดย Rhodotorula rubra ร่วมกับสารเสริมชีวนะ จากเชื้อ Lactobacillus acidophilus ในฝุ่นข้าวโพดอาหารสัตว์”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 61–69, ม.ค. 2021.