[1]
สวัสดี บ. ., ภูทองหิน พ. ., และ คุณาประถม ส. ., “พิษเฉียบพลันของพาราควอทและไกลโฟเสทต่อระยะคัพภะของปลาหมอไทย (Anabas testudineus)”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 70–78, ม.ค. 2021.