[1]
พลแสน ก. ., วชิราภากร ฉ. ., วงศ์เณร จ. ., และ แดนสีแก้ว ว. ., “การใช้กากเอทานอลหมักยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะและกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในโคพื้นเมือง”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 105–115, ม.ค. 2021.