[1]
คำแร่ น. และ สุภา ย. ., “การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่นตะวันสำหรับชาวบ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”, pajrmu, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 155–164, ม.ค. 2021.