[1]
ยุทธอาจ ก. ., พิมราช ส. ., และ จันทะบุตร เ. ., “อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ ปริมาณแป้งของมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50”, pajrmu, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 181–190, ม.ค. 2021.