[1]
อิ่มใจ พ. ., แก่นจันทร จ. ., และ ไชยรา อ. ., “ประสิทธิภาพของสารละลายน้ำมันกานพลูในการสลบปลาดุกรัสเซีย”, pajrmu, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 217–224, ม.ค. 2021.