[1]
จันทะบุตร เ. ., แก่นจันทร จ. ., สวัสดี บ. ., อิ่มใจ พ. ., และ โทวรรณา ช. ., “ความหนาแน่นที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลานิลในระบบน้้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์”, pajrmu, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 225–230, ม.ค. 2021.