[1]
วงศ์พรประทีป ส. ., ง่านวิสุทธิพันธ์ ธ. ., และ สันทัดการ ก. ., “การใช้ไบโอฟลอคอบแห้งในการผลิตอาหารปลานิล (Oreochromis niloticus)”, pajrmu, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 231–237, ม.ค. 2021.