[1]
ประดับเพชรรัตน์ ป. ., อรุณศรีมรกต ส. ., ปิยะพงษ์ จ. ., และ เจริญจิตร ก. ., “การวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของหอยเชอรี่ในประเทศไทย”, pajrmu, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 247–257, ม.ค. 2021.