[1]
ศรีเกตุ โ. ., รอดคืน ส. ., และ บุญศรีชนะ ธ. ., “ผลของกากงาขี้ม้อนผงต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของ หมูยอระหว่างการเก็บรักษา”, pajrmu, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 270–284, ม.ค. 2021.