[1]
ชัยวิชาช.-, ทองสุข ไ., เหง้าพันธ์ ธ., และ สืบศรีห., “ประสิทธิภาพของธาตุอาหารที่เคลือบบนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์”, pajrmu, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 41-47, มิ.ย. 2021.