[1]
ชิณแสนธ., เชื้อกิตติศักดิ์ ร., จังพลป., ชนะชัย แ., และ ภักดีไทยช., “การศึกษาลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของอ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาวะให้น้ำและอาศัยน้ำฝน”, pajrmu, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 17-26, มิ.ย. 2021.