[1]
ชิณแสน ธ., เชื้อกิตติศักดิ์ ร., จังพล ป., ชนะชัย แ., และ ภักดีไทย ช., “การศึกษาลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของอ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาวะให้น้ำและอาศัยน้ำฝน”, pajrmu, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 17–26, มิ.ย. 2021.