[1]
สะทองรอด บ. และ วรรณะ ฤ., “ความเป็นพิษของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์กะเพรา (Lamiaceae) ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ”, pajrmu, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 112–119, มิ.ย. 2021.