[1]
จันทร์คง จ., ช่วยชูหนู ณ. ., และ รักศีล ศ. ., “การศึกษาความพึงพอใจและการรับรู้ของผู้บริโภคเนื้อไก่พื้นเมือง (คอล่อนศรีวิชัย)”, pajrmu, ปี 17, ฉบับที่ 2, น. 311–321, ก.พ. 2021.