[1]
ใคร้โท้ง ศ. . และ รอดคืน ส., “อิทธิพลขององค์ประกอบทางเคมีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าว”, pajrmu, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 49 –, ก.พ. 2021.