[1]
พิชัย ศ. ., “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูไมโครเวฟ”, pajrmu, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 165 –, ก.พ. 2021.