[1]
นาเมือง พ. ., พิมราช ส. ., และ จันทะบุตร เ. ., “การเจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทนแล้ง ต่อการขาดน้้าในช่วงต้นฤดูปลูกของข้าวพื้นเมือง”, pajrmu, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 10–21, ก.พ. 2021.