[1]
พริ้งเพราะ ช. . และ กุลนิตย์ . เ. ., “ผลของการเคลือบปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของธัญพืช”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 1–16, ก.พ. 2021.