[1]
เวชกามา น. . และ แข็งขัน พ. ., “การปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคนิค Seed priming”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 17–30, ก.พ. 2021.