[1]
วิริยพัฒนทรัพย์ ป. ., “3 สะอาด แนวทางการเลี้ยงกุ้งในยุคปัจจุบัน”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 31–40, ก.พ. 2021.