[1]
ขัตติสะ อ. ., ดั้นเมฆ ข. ., ตีรอรุณศิริ ว. ., ห่างสูงเนิน ต. ., และ มหัทธนพรรค ส. ., “การคัดเลือกเชื้อบาซิลลัสในการควบคุมโรคและเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในฟาร์มข้าวอินทรีย์”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 41–50, ก.พ. 2021.