[1]
นวลฉวี ธ. ., ศรีสะอาด ก. ., และ แข็งขัน พ. ., “ผลของการใช้ฮอร์โมนบราสสิโนสเตอรอยด์และเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อการทนแล้งของ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 51–61, ก.พ. 2021.