[1]
มาวัน น. และ แก้วประดิษฐ์ ว. แ., “ระดับของปุ๋ยเคมีไนโตรเจนต่อผลผลิต ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน เอนไซม์ยูรีเอส และความอุดมสมบูรณ์ของดินหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยในสภาพดินทราย”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 74–84, ก.พ. 2021.