[1]
เครือคำ พ. ., ศักดิ์คะทัศน์ พ. ., จี้รัตน์ ป. ., และ เวชสิทธิ์นิรภัย . น. ., “ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 85–93, ก.พ. 2021.