[1]
ขันธ์เครือ ก. . และ แสงคำเฉลียง ป. ., “ความรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผักพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 94–100, ก.พ. 2021.