[1]
ปะวะละ ธ., “การพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมี ศรีสุข: กรณีศึกษาบ้านหนองเผือก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 101–111, ก.พ. 2021.