[1]
ประภาสะโนบล ม. ., มุ่งก่อกลาง . ส. ., ชุ่มจิตต์ ช. ., และ หลิมเล็ก . ส. ., “ผลของการเสริมสมุนไพรต ารับต้มย าต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง ทางการค้า”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 112–122, ก.พ. 2021.