[1]
จำปาวะดี ท. ., แสนทวีสุข ณ. ., ประเสริฐวิทย์ ศ. ., และ ทาสีงาม . ศ. ., “ผลของระดับโปรตีนในสูตรอาหารผสมส าเร็จรูปแบบหมักต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและ ลักษณะซากของเป็ดบาร์บาร”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 123–129, ก.พ. 2021.